szmit

57 tekstów – auto­rem jest szmit . 

Zmienił bym Świat ale jeszcze mi się nie chce. 

myśl • 19 września 2017, 19:34

Żad­na rzecz nie jest praw­dzi­wa dopóki nie za­negu­je się jej prawdziwości. 

myśl • 6 grudnia 2016, 18:37

Pa­liwem roz­wo­ju jest śmierć 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2016, 13:50

Oswojone ciemności

Ra­zu pew­ne­go cień za­pukał do do­mu star­ca ślepego,
i za­pytał grzecznie czy w gościnę może wejść bezpiecznie.
Mi­mo że śle­piec skrom­nie żył to up­rzej­my był i zap­ro­sił wędrow­ca do swe­go domostwa,
tam ugościł jak najlepiej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2016, 00:09

Nasze życie jest nies­kończe­nie pros­te i równie skomplikowane. 

myśl • 23 kwietnia 2016, 00:16

Kiedy podążamy drogą praw­dy ona zaw­sze jest gdzieś obok, lecz kiedy z niej zboczy­my to je­dyne cze­go przy­puszczal­nie nam potrzeba. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2016, 01:15

Nie ob­rażaj ludzi głup­szych od siebie bo tyl­ko in­te­ligen­tniej­szy człowiek nie da po so­bie poz­nać ze jest nad tobą górą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 stycznia 2016, 22:03

Na­si wro­gowie to tyl­ko lus­trza­ne od­bi­cie naszych słabości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 października 2015, 00:51

Mi­ty i zja­wis­ka pa­ranor­malne

Od­kryłem sek­ret każda las­ka jest tą idealną
wys­tar­czy że będziesz ideal­nym fa­cetem ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 sierpnia 2015, 18:43

Pa­mięta­nie i za­pomi­nanie, kocha­nie i niena­widze­nie, ro­zumienie i niero­zumienie ro­bić wszys­tko na­raz czy po ko­lei wszys­tko jest możli­we bo możli­we jest też nic py­tanie zaw­sze jest jed­no i od­po­wiedź też zaw­sze jedna. 

myśl • 25 lipca 2015, 21:26

szmit

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szmit

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 września 2017, 19:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zmienił bym Świat ale [...]

19 września 2017, 19:34szmit do­dał no­wy tek­st Zmienił bym Świat ale [...]

26 lipca 2016, 20:47danioł sko­men­to­wał tek­st Paliwem roz­wo­ju jest śmierć

5 czerwca 2016, 09:49Niusza sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

4 stycznia 2016, 22:03szmit do­dał no­wy tek­st Nie ob­rażaj ludzi głup­szych [...]

15 października 2015, 00:57krysta sko­men­to­wał tek­st Nasi wro­gowie to tyl­ko [...]

15 października 2015, 00:51szmit do­dał no­wy tek­st Nasi wro­gowie to tyl­ko [...]

25 sierpnia 2015, 21:35niskober sko­men­to­wał tek­st Pamiętanie i za­pomi­nanie, kocha­nie [...]

25 sierpnia 2015, 21:31niskober sko­men­to­wał tek­st Mity i zja­wis­ka pa­ranor­malne [...]

25 sierpnia 2015, 19:52tusiak sko­men­to­wał tek­st Mity i zja­wis­ka pa­ranor­malne [...]