szmit

60 tekstów – auto­rem jest szmit . 

W każdym py­taniu za­war­ta jest od­po­wiedź bo żeby o coś spy­tać mu­simy to zauważyć. Czy nie tak? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 marca 2018, 22:32

Czy można przyjąć że coś is­tnieje jeżeli nikt te­go nie widział ani nie widzi i nie zo­baczy. Cho­ciaż to w swo­jej is­to­cie, ten obiekt/rzecz jest, ale nig­dy nie będzie nie jest i [...] — czytaj całość

myśl • 24 stycznia 2018, 02:38

Ba­nał/Praw­da
-Tyl­ko idiota nie da po so­bie poz­nać że jest inteligentny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2018, 00:53

Mam wrażenie ze jes­tem ale tyl­ko trochę nie na ty­le by móc po­wie­dzieć ze z pew­nością bar­dziej jes­tem niż nie jestem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 listopada 2017, 12:32

Zmienił bym Świat ale jeszcze mi się nie chce. 

myśl • 19 września 2017, 19:34

Żad­na rzecz nie jest praw­dzi­wa dopóki nie za­negu­je się jej prawdziwości. 

myśl • 6 grudnia 2016, 18:37

Pa­liwem roz­wo­ju jest śmierć 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2016, 13:50

Oswojone ciemności

Ra­zu pew­ne­go cień za­pukał do do­mu star­ca ślepego,
i za­pytał grzecznie czy w gościnę może wejść bezpiecznie.
Mi­mo że śle­piec skrom­nie żył to up­rzej­my był i zap­ro­sił wędrow­ca do swe­go domostwa,
tam ugościł jak najlepiej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2016, 00:09

Nasze życie jest nies­kończe­nie pros­te i równie skomplikowane. 

myśl • 23 kwietnia 2016, 00:16

Kiedy podążamy drogą praw­dy ona zaw­sze jest gdzieś obok, lecz kiedy z niej zboczy­my to je­dyne cze­go przy­puszczal­nie nam potrzeba. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2016, 01:15

szmit

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szmit

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 10:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

20 marca 2018, 22:32szmit do­dał no­wy tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

24 stycznia 2018, 09:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

24 stycznia 2018, 07:55róż li­la sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

24 stycznia 2018, 02:38szmit do­dał no­wy tek­st Czy można przyjąć że [...]

16 stycznia 2018, 11:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Banał/Prawda -Tyl­ko idiota nie [...]

16 stycznia 2018, 00:53szmit do­dał no­wy tek­st Banał/Prawda -Tyl­ko idiota nie [...]

21 listopada 2017, 22:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mam wrażenie ze jes­tem [...]

21 listopada 2017, 12:32szmit do­dał no­wy tek­st Mam wrażenie ze jes­tem [...]

19 września 2017, 19:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zmienił bym Świat ale [...]