szmit

64 teksty – auto­rem jest szmit . 

Rzeczy które nie mogą się zdarzyć są je­dynie prawdziwe. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2018, 20:33

Od te­go jak um­rze­my za­leży jak żyjemy. 

myśl • 15 kwietnia 2018, 02:14

Ko­ta? Ko­ta nie można in­ter­pre­tować kot jest kotem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 kwietnia 2018, 17:09

Nie wy­bierając żad­nej ze stron jes­teś wro­giem obojga. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 marca 2018, 12:24

W każdym py­taniu za­war­ta jest od­po­wiedź bo żeby o coś spy­tać mu­simy to zauważyć. Czy nie tak? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 marca 2018, 22:32

Czy można przyjąć że coś is­tnieje jeżeli nikt te­go nie widział ani nie widzi i nie zo­baczy. Cho­ciaż to w swo­jej is­to­cie, ten obiekt/rzecz jest, ale nig­dy nie będzie nie jest i [...] — czytaj całość

myśl • 24 stycznia 2018, 02:38

Ba­nał/Praw­da
-Tyl­ko idiota nie da po so­bie poz­nać że jest inteligentny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2018, 00:53

Mam wrażenie ze jes­tem ale tyl­ko trochę nie na ty­le by móc po­wie­dzieć ze z pew­nością bar­dziej jes­tem niż nie jestem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 listopada 2017, 12:32

Zmienił bym Świat ale jeszcze mi się nie chce. 

myśl • 19 września 2017, 19:34

Żad­na rzecz nie jest praw­dzi­wa dopóki nie za­negu­je się jej prawdziwości. 

myśl • 6 grudnia 2016, 18:37

szmit

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szmit

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 kwietnia 2018, 08:21oszi3 sko­men­to­wał tek­st Rzeczy które nie mogą [...]

20 kwietnia 2018, 20:33szmit do­dał no­wy tek­st Rzeczy które nie mogą [...]

15 kwietnia 2018, 02:14szmit do­dał no­wy tek­st Od te­go jak um­rze­my [...]

12 kwietnia 2018, 17:09szmit do­dał no­wy tek­st Kota? Ko­ta nie można [...]

23 marca 2018, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

23 marca 2018, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

23 marca 2018, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

23 marca 2018, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

23 marca 2018, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

23 marca 2018, 12:24szmit do­dał no­wy tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]